معرفی

مشخصات فردی

ناهید رئوفی

نام - نام خانوادگی : ناهید   رئوفی

پست الکترونیکی : nraoufi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی - صنایع غذایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی - مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی - نانو حسگرهای نوری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه سیتی لندن

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی شیمی و پلیمر

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-03-09

ناهید رئوفی
ناهید رئوفی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
مرتبه علمی :
    استادیار
^